Misja Uczelni

Motywem przewodnim Wyższej Szkoły Pedagogiki i Admnistracji im. Mieszka I w Poznaniu jest sentencja homines hominibus („ludzie ludziom”), która ukierunkowuje działalność kadry naukowo-dydaktycznej i administracji uczelni na służenie interesom społeczeństwa oraz realizację jego potrzeb edukacyjnych. Misji tej przyświeca świadomość wspólnoty wszystkich podmiotów uczelni, tj. studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Uczelnia stwarza całej społeczności akademickiej warunki wszechstronnego rozwoju, na pierwszym miejscu stawiając dobro studentów.

Misją uczelni jest kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich i przekazywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych do samodzielnej pracy zawodowej. Przed uczelnią stoi zadanie zarówno kształcenia studentów, jak i kształtowania w nich umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przetwarzania jej na użytek własny i całego społeczeństwa, przy jednoczesnym przestrzeganiu uniwersalnych wartości i norm etycznych.

Ponadto ideą uczelni jest prowadzenie badań  naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie osiągnięć nauki. Kształcenie i działalność naukowo-badawczą staramy się realizować na jak najwyższym poziomie, odpowiadając na potrzeby środowiska, pozwalając na sprostanie wyzwaniom zmieniającej się społeczności. Jednocześnie zapewniamy możliwość realizacji indywidualnych potrzeb, zainteresowań i oczekiwań studentów.

Władze uczelni za priorytety stawiają sobie: doskonalenie systemu dydaktycznego, rozwój dziedzin nauki reprezentowanych w uczelni, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, intensyfikowanie współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą,  a także prowadzenie badań naukowych w formie projektów samodzielnych oraz podejmowanych wspólnie z jednostkami innych uczelni.

Strategią uczelni jest również podnoszenie jakości kształcenia. Podstawowymi priorytetami naszej uczelni są następujące wartości:

W     – Wiedza,

S      – Sukces,

P      – Praktyka,

     – Innowacja,

    – Aktywność.

Wiedza – przekazywana w procesie kształcenia stanowi o kompetencjach absolwentów, stąd powinna być rzetelna, o wysokim poziomie teoretycznym, oparta na najnowszych zdobyczach nauki. Kadra dydaktyczna przygotowuje autorskie programy realizowanych przedmiotów, wskazując najnowszą i klasyczną literaturę oraz badania naukowe, odnosząc się do uznanych autorytetów w swoich dziedzinach, nie pomijając własnych osiągnięć i doświadczeń.

Sukces – student, który dzięki edukacji zdobędzie właściwy zasób wiedzy i umiejętności, ma szanse jako absolwent znaleźć dobrą pracę, która pozwoli mu na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Jest to również sukces nauczycieli akademickich, którzy uczestniczą w procesie edukowania studentów, stwarzając im odpowiednie warunki nauczania i uczenia się poprzez dobór najefektywniejszych metod kształcenia.

Praktyka – włączanie do procesu kształcenia wykładowców legitymujących się doświadczeniem zawodowym, nabytym w praktycznej działalności stwarza studentom możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką. Realizowane praktyki programowe i zajęcia terenowe podnoszą konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Uczą umiejętności podejmowania decyzji i otwartości na „zmianę”. Wyposażają studentów w dodatkowe kompetencje społeczne i zawodowe.

Innowacja – istotne jest wykorzystanie przez nauczycieli akademickich innowacyjnych metod nauczania pozwalających nie tylko na osiąganie efektów kształcenia  w zakresie poziomu wiedzy i jej rozumienia, ale przede wszystkim rozwijających kompetencje społeczne, nieodzowne w każdej pracy zawodowej. Innowacyjność powinna też przejawiać się w podejmowaniu projektów naukowo-badawczych, realizowanych oryginalnymi metodami i narzędziami.

Aktywność – mobilizowanie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego jest kolejnym priorytetem uczelni. Aktywny wykładowca – to także aktywny student. Aktywny student jest lepiej przygotowany do mobilnego zachowania zarówno na kolejnych etapach kształcenia, jak i na rynku pracy. Jednak to wykładowca musi dać przykład i mobilizować do aktywności swoich słuchaczy. Z kolei uczelnia sama w sobie przejawia aktywność w śledzeniu tzw. karier absolwentów oraz utrzymywania kontaktu z nimi.

O Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie  

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu  został powołany uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu nr 101/2016/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku  w sprawie: utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Warszawie jako jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 roku Wydział Zamiejscowy w Warszawie uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie oraz decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2018 roku uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Pedagogika.

O Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu to nowoczesna uczelnia, która powstała w 2004 roku. W wyniku dynamicznego rozwoju Uczelnia może poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów. Uczelnia kształci kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Zajęcia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczelnia cieszy się wyjątkową popularnością wśród młodzieży. Wysokie notowania naszej Uczelni są rezultatem zatrudnienia wybitnych nauczycieli akademickich oraz specjalistów w zakresie zajęć praktycznych, a także indywidualnego podejścia do studenta.

Program kształcenia realizowany jest przy pomocy nowoczesnego wyposażenia znajdującego się zarówno w salach dydaktycznych, pracowniach oraz laboratoriach.

Uczelnia jest również przyjazna studentom, którzy chcą rozwijać swoje pasje sportowe. Między innymi dlatego powstał  Uczelniany ośrodek sportowy w Kwiejcach, w którym studenci mogą doskonalić  swoją sprawność  fizyczną i sportową. Uczelnia może pochwalić się prężnie działającym Akademickim Związkiem Sportowym, w ramach którego studenci uprawiają dyscypliny sportowe, takie jak: piłka nożna, kolarstwo, koszykówka,  trójbój siłowy ,judo i karate, wioślarstwo i kajakarstwo oraz siatkówka.