Integracja sensoryczna – studia podyplomowe: Warszawa


Integracja sensoryczna
to pojęcie znane pedagogom i psychologom od wielu lat. Oznacza ono prawidłową organizację wrażeń zmysłowych, które napływają do mózgu przez receptory oraz odpowiadanie na bodźce sensoryczne właściwą reakcją adaptacyjną. Autorem teorii integracji sensorycznej była dr Jean Ayres – amerykańska psycholog i terapeuta. Jej badania i doświadczenie wykazały, jak ważna jest terapia integracji sensorycznej, prowadzona zwłaszcza z dziećmi. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą bowiem mieć negatywny wpływ na adaptację młodego człowieka do życia społecznego oraz na proces uczenia się.

Nasze studia podyplomowe pozwolą Ci m.in.:

 • poznać zarówno teoretyczne, jak praktyczne założenia integracji sensorycznej – tak, aby zapewnić dziecku niezbędne wsparcie w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
 • przećwiczyć w praktyce metody terapii integracji sensorycznej – tak, abyś był przygotowany do wdrożenia ich w swojej pracy zawodowej,
 • uzyskać niezbędne kompetencje, aby móc podnieść jakość pracy z dzieckiem i jego rodzicami.

W ramach studiów podyplomowych będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców akademickich – praktyków, którzy przekażą Ci aktualne informacje pozwalające poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej, neurofizjologii, teorii integracji sensorycznej, a także diagnozy i terapii dziecka z różnymi deficytami rozwojowymi. Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do:

 • przeprowadzania obserwacji klinicznej, a także diagnozy dziecka oraz oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań terapeutycznych jak również dostosowania metod do jego potrzeb rozwojowych,
 • organizowania i prowadzenia samodzielnie terapii z zakresu integracji sensorycznej,
 • opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej,
 • prowadzenia konsultacji dla rodziców dzieci potrzebujących terapii integracji sensorycznej,
 • prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej z dzieckiem z deficytami rozwojowymi w tym: z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy, z dzieckiem ze spektrum autyzmu, z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób, pracujących lub planujących pracę z dziećmi, w tym głównie do pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, logopedów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, które posiadają przygotowanie pedagogiczne.

ATUTY KIERUNKU:

 • DODATKOWO w ramach studiów WARSZTATY TERAPII RĘKI.
 • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów;
 • profesjonalnie wyposażone sale do terapii integracji sensorycznej.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 3 semestry i obejmują 405 godzin, w tym 60 godzin praktyk zawodowych.
Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW:

PROMOCJA!
Do 30 sierpnia 2019 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 4800,-

Osoby, które do dnia 30 sierpnia 2019 r., złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 300 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wpłat miesięcznych - 360 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wpłat semestralnych - 1700 zł ( 3 raty)
 • w przypadku wpłaty jednorazowej - 4800 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł.

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

 • w przypadku wpłat miesięcznych - 380 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wpłat semestralnych - 1800 zł ( 3 raty)
 • w przypadku wpłaty jednorazowej - 5100 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Informacja
W związku z projektem rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany planów i programów studiów oraz czasu ich trwania. Ewentualne zmiany będą zgodne z nowymi przepisami określającymi wymagane kwalifikacje od osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl
Zapraszamy do kontaktu!