Misja Uczelni

Motywem przewodnim Wyższej Szkoły Pedagogiki i Admnistracji im. Mieszka I w Poznaniu jest sentencja homines hominibus („ludzie ludziom”), która ukierunkowuje działalność kadry naukowo-dydaktycznej i administracji uczelni na służenie interesom społeczeństwa oraz realizację jego potrzeb edukacyjnych. Misji tej przyświeca świadomość wspólnoty wszystkich podmiotów uczelni, tj. studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Uczelnia stwarza całej społeczności akademickiej warunki wszechstronnego rozwoju, na pierwszym miejscu stawiając dobro studentów.

Misją uczelni jest kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich i przekazywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych do samodzielnej pracy zawodowej. Przed uczelnią stoi zadanie zarówno kształcenia studentów, jak i kształtowania w nich umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz przetwarzania jej na użytek własny i całego społeczeństwa, przy jednoczesnym przestrzeganiu uniwersalnych wartości i norm etycznych.

Ponadto ideą uczelni jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie osiągnięć nauki. Kształcenie i działalność naukowo-badawczą staramy się realizować na jak najwyższym poziomie, odpowiadając na potrzeby środowiska, pozwalając na sprostanie wyzwaniom zmieniającej się społeczności. Jednocześnie zapewniamy możliwość realizacji indywidualnych potrzeb, zainteresowań i oczekiwań studentów.

Władze uczelni za priorytety stawiają sobie: doskonalenie systemu dydaktycznego, rozwój dziedzin nauki reprezentowanych w uczelni, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, intensyfikowanie współpracy naukowej z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, a także prowadzenie badań naukowych w formie projektów samodzielnych oraz podejmowanych wspólnie z jednostkami innych uczelni. 

Wiedza

przekazywana w procesie kształcenia stanowi o kompetencjach absolwentów, stąd powinna być rzetelna, o wysokim poziomie teoretycznym, oparta na najnowszych zdobyczach nauki. Kadra dydaktyczna przygotowuje autorskie programy realizowanych przedmiotów, wskazując najnowszą i klasyczną literaturę oraz badania naukowe, odnosząc się do uznanych autorytetów w swoich dziedzinach, nie pomijając własnych osiągnięć i doświadczeń.

Sukces

student, który dzięki edukacji zdobędzie właściwy zasób wiedzy i umiejętności, ma szanse jako absolwent znaleźć dobrą pracę, która pozwoli mu na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Jest to również sukces nauczycieli akademickich, którzy uczestniczą w procesie edukowania studentów, stwarzając im odpowiednie warunki nauczania i uczenia się poprzez dobór najefektywniejszych metod kształcenia.

Aktywność

mobilizowanie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego jest kolejnym priorytetem uczelni. Aktywny wykładowca – to także aktywny student. Aktywny student jest lepiej przygotowany do mobilnego zachowania zarówno na kolejnych etapach kształcenia, jak i na rynku pracy. Jednak to wykładowca musi dać przykład i mobilizować do aktywności swoich słuchaczy. Z kolei uczelnia sama w sobie przejawia aktywność w śledzeniu tzw. karier absolwentów oraz utrzymywania kontaktu z nimi.

Praktyka

włączanie do procesu kształcenia wykładowców legitymujących się doświadczeniem zawodowym, nabytym w praktycznej działalności stwarza studentom możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką. Realizowane praktyki programowe i zajęcia terenowe podnoszą konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Uczą umiejętności podejmowania decyzji i otwartości na „zmianę”. Wyposażają studentów w dodatkowe kompetencje społeczne i zawodowe.

Innowacja

istotne jest wykorzystanie przez nauczycieli akademickich innowacyjnych metod nauczania pozwalających nie tylko na osiąganie efektów kształcenia w zakresie poziomu wiedzy i jej rozumienia, ale przede wszystkim rozwijających kompetencje społeczne, nieodzowne w każdej pracy zawodowej. Innowacyjność powinna też przejawiać się w podejmowaniu projektów naukowo-badawczych, realizowanych oryginalnymi metodami i narzędziami.

O Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu został powołany uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu nr 101/2016/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie: utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Warszawie jako jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 roku Wydział Zamiejscowy w Warszawie uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie oraz decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2018 roku uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Pedagogika. 

O Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu to nowoczesna uczelnia, która powstała w 2004 roku. W wyniku dynamicznego rozwoju Uczelnia może poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów. Uczelnia kształci kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Zajęcia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia cieszy się wyjątkową popularnością wśród młodzieży. Wysokie notowania naszej Uczelni są rezultatem zatrudnienia wybitnych nauczycieli akademickich oraz specjalistów w zakresie zajęć praktycznych, a także indywidualnego podejścia do studenta. Program kształcenia realizowany jest przy pomocy nowoczesnego wyposażenia znajdującego się zarówno w salach dydaktycznych, pracowniach oraz laboratoriach. Uczelnia jest również przyjazna studentom, którzy chcą rozwijać swoje pasje sportowe. Między innymi dlatego powstał Uczelniany ośrodek sportowy w Kwiejcach, w którym studenci mogą doskonalić swoją sprawność fizyczną i sportową. Uczelnia może pochwalić się prężnie działającym Akademickim Związkiem Sportowym, w ramach którego studenci uprawiają dyscypliny sportowe, takie jak: piłka nożna, kolarstwo, koszykówka, trójbój siłowy ,judo i karate, wioślarstwo i kajakarstwo oraz siatkówka.