Logopedia – studia podyplomowe: Warszawa

Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy

Logopedia – (z greckiego: logos = ‘słowo’, ‘mowa’; paideia = ‘wychowanie’) jest to nauka, zajmująca się prawidłowym kształtowaniem rozwoju mowy, a także szeroko pojętą profilaktyką zaburzeń artykulacyjnych, w tym m in. usuwaniem zaburzeń zdolności komunikacyjnych oraz wszelkiego rodzaju wad wymowy i artykulacji.
Prawidłowa wymowa to ważna podstawa komunikacji we współczesnym świecie i powinna być kształtowana od najwcześniejszych lat życia. Kształtowanie poprawnej wymowy, korygowanie jej wad, stymulacja mowy opóźnionej oraz rehabilitacja mowy osób, które uległy wypadkom, urazom, lub z chorobami o podłożu neurologicznym to  główne zadania w pracy logopedy.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem atrakcyjnego zawodu nasze studia podyplomowe pozwolą Ci m.in.:

 • poznać zarówno teoretyczne, jak praktyczne założenia logopedii – tak, aby zapewnić dziecku lub osobie dorosłej niezbędne wsparcie w procesie diagnostycznym i terapeutycznym,
 • przećwiczyć w praktyce diagnozowanie oraz metody terapii logopedycznej – tak, abyś był przygotowany do wdrożenia ich w swojej pracy zawodowej.
 • uzyskać niezbędne kompetencje, aby móc podnieść jakość pracy z osobami potrzebującymi wsparcia specjalisty z zakresu logopedii,
 • zdobyć nowy, atrakcyjny zawód z szerokimi możliwościami specjalizowania się w takich dziedzinach jak, neurologopedia, surdologopedia, oligofrenologopedia czy wczesna interwencja logopedyczna.

 Studia podyplomowe na kierunku Logopedia ukierunkowane są na teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do pracy z dziećmi osobami dorosłymi

Studia podyplomowe na kierunku logopedia to idealny wybór dla absolwentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych. Przygotowują one w pełni do wykonywania zawodu logopedy, czyli specjalisty zajmującego się niwelowaniem problemów związanych z nieprawidłową wymową i artykulacją. Program studiów ukierunkowany jest na zdobywanie praktycznej wiedzy oraz niezbędnych w przyszłej pracy kompetencji. Studia podyplomowe na kierunku logopedia to również doskonały sposób na wyróżnienie się na rynku pracy – zarówno w Warszawie, jak i w innych obszarach kraju. Specjalizacja w tej dziedzinie pozostawia ponadto szerokie możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych na kierunku logopedia, został skonstruowany w taki sposób, żeby spełniał wymagania Polskiego Związku Logopedów i jednocześnie dawał pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy.
Studia trwają 4 semestry podczas, których realizowanych jest 600 godzin zajęć dydaktycznych, podzielonych na część teoretyczną obejmującą 350 godzin oraz cześć zajęć stawiających na nabycie umiejętności praktycznych, która obejmuje 250 godzin (w tym jest 120 godzin praktyk logopedycznych).

Ukończone studia podyplomowe to także możliwość dalszej specjalizacji w dziedzinach takich jak neurologopedia, surdologopedia, oligofrenologopedia czy wczesna interwencja logopedyczna. Doświadczona kadra dydaktyczna dba o zapewnienie absolwentom odpowiednich kwalifikacji, przekazując swoją wiedzę zdobytą podczas wielu lat pracy w zawodzie.

Studia podyplomowe na kierunku logopedia odbywają się w trybie niestacjonarnym (weekendowym) w Wydziale Zamiejscowym WSPiA w mieście Warszawa. Przeznaczone są dla wszystkich absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Specyfika zawodu wymaga również posiadania prawidłowej wymowy oraz dobrego słuchu. Ukończenie naszych studiów jest równoznaczne z uzyskaniem pełnych kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do pracy w zawodzie logopedy. 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do pracy na stanowisku logopedy. Absolwenci studiów posiadają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu diagnozowania zaburzeń mowy i komunikacji językowej, prowadzenia terapii logopedycznej zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych oraz podejmowania działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania zaburzeniom komunikacji.

UCZESTNICY

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie I, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Kandydat na studia powinien charakteryzować się dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową wymową. W przypadku braku pewności prosimy o zasięgnięcie opinii logopedy.

ATUTY KIERUNKU:

 • DODATKOWO w ramach studiów WARSZTAT TERAPII RĘKI;
 • kadra dydaktyczna - to głównie praktycy z wieloletnim doświadczeniem;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają 4 semestry i obejmują 600 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym w godzinach od 8.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW :

PROMOCJA!
Do 30 sierpnia 2019 roku pełna opłata za studia w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 6400,-
  

Osoby, które do dnia 30 sierpnia 2019 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 400 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wpłat miesięcznych - 360 zł ( 20 rat)
 • w przypadku wpłat semestralnych - 1700 zł ( 4 raty)
 • w przypadku wpłaty jednorazowej - 6400 zł

Opłata wpisowa wynosi - 0 zł

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

 • w przypadku wpłat miesięcznych - 380 zł ( 20 rat)
 • w przypadku wpłat semestralnych - 1800 zł (4 raty)
 • w przypadku wpłaty jednorazowej - 6800 zł

Opłata wpisowa wynosi - 100 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

*Studia zostaną uruchomione w przypadku zebrania się grupy minimum 18 osób.

Informacja
W związku z projektem rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany planów i programów studiów oraz czasu ich trwania. Ewentualne zmiany będą zgodne z nowymi przepisami określającymi wymagane kwalifikacje od osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciela.

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 
tel. 516-088-042, 
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl
Zapraszamy do kontaktu!