Rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023 trwa do 31 października ! Promocje na czesne do 15 października 2022 roku! Wpisowe 0 zł do 15 października!

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela – terapeuty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Jest przygotowany do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności do:

 

  • przeprowadzania diagnozy i projektowania terapii,
  • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • prowadzenia zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój ucznia.

 

 Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki korekcyjnej może podjąć pracę w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – terapeuty pedagogicznego. 

 

Program obejmuje 3 semestry nauczania, na które składa się:

  • 480 godzin zajęć
  • 180 godzin praktyk zawodowych

Program studiów jest zgodny z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Zajęcia prowadzone będą w trybie hybrydowym: wykłady on-line (ZOOM), zajęcia praktyczne w siedzibach uczelni.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl

Zapraszamy do kontaktu!