Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

 

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) otrzymuje kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela – terapeuty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Jest przygotowany do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności do:

 • przeprowadzania diagnozy i projektowania terapii,
 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój ucznia.

 Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki korekcyjnej może podjąć pracę w przedszkolach, szkołach i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz placówkach realizujących działalność terapeutyczno-edukacyjną dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – terapeuty pedagogicznego. 

Program obejmuje 3 semestry nauczania, na które składa się:

 • 480 godzin zajęć
 • 180 godzin praktyk zawodowych

Program studiów jest zgodny z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajęcia prowadzone będą w trybie hybrydowym: wykłady on-line (ZOOM), zajęcia praktyczne w siedzibach uczelni.

PROMOCJA! 

Rekrutacja trwa! Promocje na czesne do 31 sierpnia 2024 roku! Wpisowe 0 zł do 31 sierpnia 2024 roku!

Osoby, które do dnia 31 sierpnia 2024 roku złożą komplet wymaganych dokumentów oraz uiszczą opłatę czesnego otrzymają rabat w wysokości 300 zł oraz będą zwolnione z opłaty wpisowej.

W okresie promocji całkowity koszt studiów wynosi:

 • w przypadku wpłat miesięcznych – 380 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wpłat semestralnych – 1800 zł ( 3 raty)
 • w przypadku wpłaty jednorazowej – 5100 zł

Opłata wpisowa wynosi 0 zł.

Koszt studiów po okresie promocji wynosi:

 • w przypadku wpłat miesięcznych – 390 zł ( 15 rat)
 • w przypadku wpłat semestralnych – 1900 zł ( 3 raty)
 • w przypadku wpłaty jednorazowej – 5400 zł

Opłata wpisowa wynosi 100 zł. 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania w zakładce REKRUTACJA

Szczegółowych informacji udziela nasz Dział Rekrutacji

ul. Poznańska 6/8 pok. 12
00-680 Warszawa
tel. 22 622-01-90 tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@waw.ansm.pl

Zapraszamy do kontaktu!