PEDAGOGIKA trzy specjalności do wyboru:

1. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej,

2. pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

3. edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym

CEL STUDIÓW:

Celem kształcenia na kierunku Pedagogika jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie diagnozowania, planowania i realizowania działań o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym, socjalizacyjnym, resocjalizacyjnym, kompensacyjnym niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga, wychowawcy o możliwości podjęcia w różnych środowiskach wychowawczych (adekwatnie do studiowanej specjalności), takich jak szkoły, przedszkola, domy dziecka, pogotowania opiekuńcze, świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, domy pomocy społecznej, internaty, bursy, domy poprawcze, zakłady karne, ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodkach terapii uzależnień, ogniska wychowawcze oraz wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się opieką i wychowaniem, a także organizacje niosące pomoc w środowiskach patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Nauka na studiach trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem dyplomowym.

Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne

Program studiów składa się z trzech modułów obowiązkowych:

 • moduł kształcenia ogólnego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: technologia informacyjna, język obcy, kultura języka z retoryka, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w placówkach oświatowych,
 • moduł kształcenia podstawowego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, filozofia, etyka, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa i osobowości, socjologia wychowania, wprowadzenie do pedagogiki, komunikacja interpersonalna,
 • moduł kształcenia kierunkowego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia, podstawy terapii pedagogicznej, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna,

oraz modułu kształcenia specjalnościowego w zależności od wyboru specjalności:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej obejmuje m. in. takie przedmioty jak: podstawy edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, plastycznej, technicznej, muzycznej i informatycznej z metodyką, diagnoza pedagogiczna, elementy terapii integracji sensorycznej, warsztaty terapii ręki, profilaktyka zaburzeń mowy,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną obejmuje m. in. takie przedmioty jak: pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna, rodziny, patologie społeczne, diagnoza w resocjalizacji, profilaktyka uzależnień, mediacje i negocjacje, metodyka pracy kuratora, przestępczość nieletnich, techniki socjoterapeutyczne w resocjalizacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej jest przygotowany do realizacji edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych zadań współczesnej edukacji elementarnej realizowanej w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Dysponuje wiedzą dotyczącą biopsychicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna procedurę organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym wskazaniem prawidłowości, które decydują o efektach tego procesu. Zna metody i formy pracy służące realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w obszarze edukacji elementarnej, potrafi konstruować środki dydaktyczne, stymulujące wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna i rozumie prawidłowości związane ze współpracą przedszkola i szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz z instytucjami edukacyjnymi, które realizują funkcję opiekuńcze, socjalne, terapeutyczne w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Jest nastawiony na wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, etycznym i estetycznym. Sprawnie posługuje się warsztatem diagnostycznym i metodycznym w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi prowadzić działania profilaktyczne, kompensacyjne, diagnozować i rozwijać indywidualne możliwości dziecka. Posiada kompetencje w zakresie organizowania i ciągłego doskonalenia procesu opieki, wychowania i nauczania w przedszkolu i w szkole. Jest nastawiony na doskonalenie własnego warsztatu pracy, czuje się odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów dziecka w wielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przygotowanie zawodowe absolwentów pedagogiki, specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna stwarza również możliwość zatrudnienia w charakterze nauczycieli w świetlicy szkolnej czy terapeutycznej, w szkołach funkcjonujących na terenie szpitala i sanatorium, w charakterze instruktorów zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyki edukacyjnej.

Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną jest przygotowany do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, zagrożonych defaworyzacją, marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym, zaniedbanych wychowawczo, wymagających wsparcia socjalizacyjno-opiekuńczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, manifestującymi różne objawy wykolejenia i demoralizacji, w tym uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz popełniającymi wykroczenia czy przestępstwa. Posiada również kwalifikacje do pracy z osobami dorosłymi, które załamały normy prawne i obyczajowe. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego. Sprawnie posługuje się warsztatem diagnostycznym i metodycznym w zakresie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Potrafi rozpoznać – zdiagnozować istniejące zagrożenia, a także realizować proces resocjalizacji. Posiada kompetencje niezbędne do planowania działań profilaktycznych, jest także świadom konieczności współdziałania z różnymi osobami i instytucjami w celu współorganizowania działań profilaktycznych, pomocowych oraz resocjalizacyjnych. Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

KOSZT STUDIÓW STACJONARNYCH :

 • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 4200 zł
 • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 4400 zł (2 raty x 2200 zł)
 • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 4560 zł ( 12 rat x 380 zł)

Opłata wpisowa wynosi 400 zł

KOSZT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH :

 • w przypadku wpłaty jednorazowej wynosi 3500 zł
 • w przypadku wpłat semestralnych wynosi 3700 zł (2 raty x 1850 zł)
 • w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 4080 zł ( 12 rat x 340 zł)

Opłata wpisowa wynosi 400 zł

PROMOCJA!

Do dnia 28 lutego 2019 roku osoby, które złożą komplet dokumentów oraz uiszczą pierwszą ratę czesnego będą zwolnione z opłaty wpisowej w wysokości 400 zł.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

DZIAŁ REKRUTACJI

Wydziału Zamiejscowego w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Ul. Poznańska 6/800-680 Warszawa
Tel. 22  622-01-90
Tel. 516-088-042,
mail: rekrutacja@wspia.waw.pl