Pedagogika

PEDAGOGIKA dwie specjalności do wyboru:

1. pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

2. edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym

CEL STUDIÓW:

Celem kształcenia na kierunku Pedagogika jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w zakresie diagnozowania, planowania i realizowania działań o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym, wychowawczym, socjalizacyjnym, resocjalizacyjnym, kompensacyjnym  pedagoga, wychowawcy w różnych środowiskach wychowawczych, takich jak szkoły,  domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, domy pomocy społecznej, internaty, bursy, domy poprawcze, zakłady karne, ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodkach terapii uzależnień, ogniska wychowawcze oraz wszystkie organizacje pozarządowe zajmujące się opieką i wychowaniem, a także organizacje niosące pomoc w środowiskach patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Nauka na studiach trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem dyplomowym.

Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne

Program studiów składa się z trzech modułów obowiązkowych:

-moduł kształcenia ogólnego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: technologia informacyjna, język obcy, kultura języka z retoryka, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w placówkach oświatowych,
-moduł kształcenia podstawowego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, filozofia, etyka, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa i osobowości, socjologia wychowania, wprowadzenie do pedagogiki, komunikacja interpersonalna,
-moduł kształcenia kierunkowego, który obejmuje m.in. takie przedmioty jak: teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia, podstawy terapii pedagogicznej, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna,

oraz modułu kształcenia specjalnościowego w zależności od wyboru specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna, rodziny, patologie społeczne, diagnoza w resocjalizacji, profilaktyka uzależnień, mediacje i negocjacje, metodyka pracy kuratora, przestępczość nieletnich, techniki socjoterapeutyczne w resocjalizacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną jest przygotowany do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, zagrożonych defaworyzacją, marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym, zaniedbanych wychowawczo, wymagających wsparcia socjalizacyjno-opiekuńczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, manifestującymi różne objawy wykolejenia i demoralizacji, w tym uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz popełniającymi wykroczenia czy przestępstwa. Posiada również kwalifikacje do pracy z osobami dorosłymi, które załamały normy prawne i obyczajowe. Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego. Sprawnie posługuje się warsztatem diagnostycznym i metodycznym w zakresie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Potrafi rozpoznać – zdiagnozować istniejące zagrożenia, a także realizować proces resocjalizacji. Posiada kompetencje niezbędne do planowania działań profilaktycznych, jest także świadom konieczności współdziałania z różnymi osobami i instytucjami w celu współorganizowania działań profilaktycznych, pomocowych oraz resocjalizacyjnych. Absolwent jest profesjonalnie przygotowany do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

KOSZT STUDIÓW STACJONARNYCH :

w przypadku wpłat semestralnych czesne wynosi 2100 zł za semestr nauki (2 raty w roku)
w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 4500 zł ( 12 rat x 375 zł)

Opłata wpisowa wynosi 85 zł

KOSZT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH :

w przypadku wpłat semestralnych czesne wynosi 1760 zł za semestr nauki (2 raty w roku)
w przypadku wpłat miesięcznych wynosi 3840 zł ( 12 rat x 320 zł)

Opłata wpisowa wynosi 85 zł

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce REKRUTACJA

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

DZIAŁ REKRUTACJI

Wydziału Nauk Społecznych,
Filii w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
ul. Poznańska 6/8  00-680 Warszawa
tel. 22  622-01-90
Tel. 516-088-042
mail:
rekrutacja@wspia.waw.pl